VERKLARING INZAKE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Van Looy Bouwgroep NV (hierna VLBG geheten) is begaan met het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van eenieder en wenst u door middel van deze verklaring te informeren over de wijze waarop zij omgaat met persoonsgegevens.

VLBG verwerkt persoonsgegevens, dit wil zeggen gegevens die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen leiden tot de identificatie van een welbepaalde natuurlijke persoon, in het kader van haar activiteiten. VLBG geldt als verantwoordelijke voor dergelijke verwerking. Indien u een vraag heeft over de (eventuele) verwerking van uw gegevens, kan u altijd terecht bij Van Looy Bouwgroep NV, met ondernemingsnummer 0477.176.652 en met maatschappelijke zetel gevestigd te 2820 Bonheiden, Rijmenamseweg  83A (tel +32 15 52 77 05). U kan met eventuele vragen ook bij VLBG terecht per e-mail op info@vanlooybouwgroep.com.  Indien u zich tot VLBG wenst te wenden met het oog op het uitoefenen van een concreet recht, verzoeken wij u om uw vraag schriftelijk (per brief of per e-mail) te stellen met opgave van uw domicilieadres en een kopie van uw identiteitskaart. Op die manier kunnen wij nagaan of de vraag gesteld wordt door de persoon die daartoe de juiste hoedanigheid heeft en uw gegevens niet worden meegedeeld aan derden.

Persoonsgegevens worden door VLBG verzameld op basis van verschillende gronden, afhankelijk van uw relatie tot VLBG.

Wat betreft de persoonsgegevens van klanten of leveranciers gaat het vooreerst om verwerking die noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen VLBG en de betrokken cliënt of leverancier. Deze gegevens worden bewaard gedurende de duurtijd van de samenwerking en na afloop van de samenwerking gedurende de periode dat eender wie van de contractspartijen (VLBG of de betrokken medecontractant) een vordering in rechte kan instellen jegens de andere. In de mate dat uw persoonsgegevens vervat zijn in boekhoudkundige gegevens, worden deze bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

De verwerking van bepaalde persoonsgegevens die gerelateerd zijn aan klanten, gebeurt ook om te voldoen aan de wettelijke plichten die op VLBG rusten (onder meer de gegevensinzameling op basis van de anti-witwaswetgeving, maar ook de wettelijke eisen die gesteld worden aan de procedure- of contractuele documenten die VLBG opmaakt).

Tot slot worden gegevens van klanten ook verwerkt vanuit het gerechtvaardigd belang van VLBG (onder meer wat betreft het verzenden van aankondigingen of berichten in het kader van het onderhoud van de klantenrelatie). Gegevens die op deze basis worden verzameld, blijven bewaard tot zeven jaar na afloop van de laatste contractuele relatie, dit behoudens wanneer de betrokkene zich eerder tegen de bewaring verzet.

Gegevens die betrekking hebben op sollicitanten, worden – wanneer hierop geen indiensttreding volgt – bewaard tot uiterlijk het einde van het tweede kalenderjaar dat volgt op de datum van ontvangst van dergelijke gegevens, dit met het oog op de evaluatie van de sollicitatie alsook met het oog op het aanleggen van een werfreserve.

Naast dit alles verwerkt VLBG ook gegevens die zij bekomt op basis van de toestemming van de betrokkene, onder meer wanneer deze zich zelf inschrijft op nieuwsbrieven die worden verstuurd door VLBG. Deze gegevens blijven bewaard en gebruikt door VLBG tot (i) het moment waarop de betrokkene zijn of haar toestemming intrekt – wat op elk moment kan gebeuren door middel van een eenvoudige kennisgeving aan het hierboven vermeld (e-mail)adres – of (ii) het moment waarop VLBG merkt dat de betrokken gegevens niet langer correct zijn.

Persoonsgegevens die door VLBG worden verwerkt, worden niet zonder geldige reden gedeeld met derden. Een dergelijke geldige reden vormen de situaties waarbij de mededeling van persoonsgegevens vereist is in het kader van een dossier, onder meer voor de mededeling aan overheden of administratieve instanties. Persoonsgegevens van leveranciers kunnen ook meegedeeld worden aan overheidsinstanties, onder meer in het kader van afhoudingen of voorheffingen van fiscale of parafiscale aard.

Persoonsgegevens worden enkel doorgegeven aan actoren uit een derde land of aan een internationale organisatie in de mate dat dit noodzakelijk is in het kader van een specifieke procedure.

Persoonsgegevens worden door VLBG niet gebruikt om te komen tot enige vorm van geautomatiseerde besluitvorming.

VLBG zorgt er te allen tijde voor dat de interne verwerking van persoonsgegevens – zowel in papieren als digitale vorm – gebeurt met het oog op het bewaren van de vertrouwelijkheid, wat impliceert dat persoonsgegevens binnen VLBG enkel gedeeld worden met personen voor wie het noodzakelijk is om van deze gegevens kennis te hebben.

Een partij wiens gegevens door VLBG verwerkt worden, heeft het recht VLBG te verzoeken om inzage, rectificatie of wissing van zijn of haar persoonsgegevens of beperking van de hem of haar betreffende verwerking. De betrokkene heeft ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. VLBG zal, specifiek wat betreft gegevens die gebruikt worden in het kader van dossiers, op deze rechten ingaan in de mate die mogelijk is binnen de perken van haar taken van algemeen belang en binnen het kader van het beroepsgeheim dat overeenkomstig artikel 458 van het Strafwetboek rust op de advocaten van VLBG.

Elke betrokkene heeft het recht klacht betreffende de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

VLBG behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.